Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat op onze school uit een ouder- en personeelsgeleding. Samen hebben zij de belangrijke taak de beleidsplannen van het schoolbestuur te beoordelen, advies uit te brengen of instemming te verlenen. Op schoolniveau heeft de MR een belangrijke stem wanneer het gaat om beleid t.a.v. onderwijs en opvoeding en wijzigingen in de organisatie. Als afvaardiging van onze MR hebben 1 ouder en 1 personeelslid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen van alle scholen binnen de Stichting Xpect Primair over de bovenschoolse beleidsvoornemens van het bestuur van de stichting.

De zittingsduur voor MR leden is 2 jaar. Alle ouders worden ingelicht wanneer er verkiezingen zijn en hoe men zich kandidaat kan stellen.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda en de notulen vindt men op het informatiebord van de MR in de hal bij de voordeur.

De MR is via het volgende mailadres te bereiken:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

De komende vergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de komende vergaderingen. Mist u een datum? Geen zorgen. Wij werken dit maandelijks bij.

Ik heb interesse

Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna nodigen wij u uit voor een gesprek.

MorgenInternet