Over Dalton onderwijs

Daltonschool Helen Parkhurst bereidt kinderen voor op de maatschappij van nu en straks. Dat betekent dat kinderen leren om zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren, een onderzoekende houding hebben, goed kunnen samenwerken en out of the box leren denken. In ons onderwijs spelen we in op de eigenheid en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Ieder kind is immers anders en leert anders. Vanuit een positieve benadering creëren we situaties waar binnen iedereen succeservaringen kan op doen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. We motiveren kinderen om hun talenten zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zodat leren een feest is!

Het is belangrijk dat we het leren van nu afstemmen op de wereld waar onze kinderen in gaan leven en werken. Dat doen we door overdracht van kennis, het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van inzicht. Het Daltononderwijs vormt hiervoor een uitstekende basis, waarbij wij steeds kritisch kijken naar hoe wij nog beter kunnen aansluiten bij de maatschappij. Ons onderwijs blijft daardoor in beweging. We clusteren de groepen in verticale teams: groep 1, 2, 3, groep 4, 5 en groep 6, 7, 8. Deze teams vormen de vaste thuisbasis waar de kinderen ten minste drie keer per dag samenkomen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de mogelijkheid om meten van elkaar te leren.

De uitgangspunten

Iedere dag begint met een DaltonStart in het eigen team. Dagelijks staat een andere Dalton kernwaarde centraal. In dit half uur werken we met elkaar aan verbinding, zelfontplooiing en sociaal emotionele vorming. Vervolgens werken de kinderen in de ochtend aan de basisvakken als taal en rekenen. Iedereen werkt binnen een eigen instructiegroep op de leerpleinen. Er zijn drie niveaus inde instructiegroepen: basisinstructie, verlengde instructie en plus instructie. Zo kan iedere leerling op zijn of haar niveau werken en is er meer persoonlijke aandacht.

De ochtenden kenmerken zich door structuur, rust, samenwerken, zelfstandigheid, doelmatigheid en werken op eigen niveau. In de middag werken we aan de hand van thema’s aan de meer creatieve en zaakvakken. Doordat de zaakvakken zijn samengevoegd binnen de thema’s, leren kinderen verbanden leggen. In de middag draait alles om trots, eigen onderzoek, samenwerking, ruimte om te groeien, benutten van eigen talenten werken vanuit persoonlijke leervragen en reflectie. In groep 1, 2 en 3 staan het spelend leren, beweging, kunst, rekenen, taal en het ontdekken van de wereld om je heen centraal.

Ik heb interesse

Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna nodigen wij u uit voor een gesprek.

MorgenInternet