Visie & Kernwaarden

Daltonschool Helen Parkhurst bereidt kinderen voor op de maatschappij van nu en straks. Dat betekent dat kinderen leren om zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren, een onderzoekende houding hebben, goed kunnen samenwerken en out of the box leren denken. In ons onderwijs spelen we in op de eigenheid en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Ieder kind is immers anders en leert anders. Vanuit een positieve benadering creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen kan opdoen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. We motiveren kinderen om hun talenten zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zodat leren een feest is!

Onderwijs in beweging

Het is belangrijk dat we het leren van nu afstemmen op de wereld waar onze kinderen in gaan leven en werken. Dat doen we door overdracht van kennis, het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van inzicht . Het Daltononderwijs vormt hiervoor een uitstekende basis, waarbij wij steeds kritisch kijken naar hoe wij nog beter kunnen aansluiten bij de maatschappij. Ons onderwijs blijft daardoor in beweging. Vanaf het nieuwe leerjaar gaan we aan de slag met de methode IPC (International Primary Curriculum), waar creativiteit, integraliteit en thematisch werken centraal staan.

Hoe?

We clusteren de groepen in verticale thuisgroepen: groep 1,2,3, groep 4,5 en groep 6,7,8. Deze thuisgroepen vormen de vaste thuisbasis waar de kinderen ten minste drie keer per dag samenkomen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de mogelijkheid om met en van elkaar te leren.

Iedere dag begint met een DaltonStart in de eigen thuisgroep. Dagelijks staat een andere Dalton kernwaarde centraal. In dit half uur werken we met elkaar aan verbinding, zelfontplooiing en sociaal emotionele vorming. Vervolgens werken de kinderen in de ochtend aan de basisvakken als taal en rekenen. Iedereen werkt binnen een eigen instructiegroep op de leerpleinen. Er zijn drie niveaus in de instructiegroepen:
-Basisinstructie 
-Verlengde instructie, en;
-Plus instructie.

Zo kan iedere leerling op zijn of haar niveau werken en is er meer persoonlijke aandacht. De ochtenden kenmerken zich door structuur, rust, samenwerken, zelfstandigheid, doelmatigheid en werken op eigen niveau. In de middag werken we aan de hand van thema’s aan de meer creatieve en zaakvakken. Voorbeelden van thema’s zijn:
-Speurneuzen in de tijd 
-Restaurant 
-Luchthavens 
-Ik leef 
-Uitvindingen en machines, en;
-Nederland waterland.

Doordat de zaakvakken zijn samengevoegd binnen de thema’s, leren kinderen verbanden leggen. In de middag draait alles om trots, eigen onderzoek, samenwerking, ruimte om te groeien, benutten van eigen talenten werken vanuit persoonlijke leervragen en reflectie. In groep 1,2 en 3 staan het spelend leren, beweging, kunst, rekenen, taal en het ontdekken van de wereld om je heen centraal.

Daltonkernwaarden

De zes kernwaarden van het daltononderwijs geven vorm en inhoud aan ons onderwijs en richting aan ons professioneel handelen. De Nederlandse daltonvereniging heeft vijf kernwaarden van het dalton onderwijs ontwikkeld:

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren binnen vooraf gestelde grenzen. Die grenzen bestaan uit de opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

 

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling werkt doelgericht aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken als dat nodig is. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

 

Samenwerking

Op een daltonschool leren leerlingen en leerkrachten van en met elkaar. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij dat je elkaar kunt helpen. Door kennis en vaardigheden te verwerven in samenwerking met anderen, kan leren makkelijker worden. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

 

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We willen uit een leerling halen wat erin zit.

 

Reflectie

Reflectie is het nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk. Doordat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen werken, reflecteren zij hier ook op. Bijvoorbeeld door het schrijven van een reflectie op de taak, door te reflecteren in hun verslagen en in kind gesprekken

Ik heb interesse

Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna nodigen wij u uit voor een gesprek.

MorgenInternet